Viewing Ruffian75's Creatures

 • Image
  Name
  Species
  Info
  Progress
 • Yun Qi
  Yun Qi
  Xand Bear
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Huang Hou
  Huang Hou
  Xand Bear
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Yvaine
  Yvaine
  Xand Bear
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Xand Bear
  Frozen Egg
  Stage: 0.00%
  Overall: 0.00%
 • Wolfeyedangel
  Wolfeyedangel
  Lakiran Platypus
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Banhammer
  Banhammer
  Lakiran Platypus
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Gabe
  Gabe
  Lakiran Platypus
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Elven Girl
  Elven Girl
  Lakiran Platypus
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • The Elfen Gift
  The Elfen Gift
  Lakiran Platypus
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Lakiran Platypus
  Frozen Male Hatchling
  Stage: 7.45%
  Overall: 47.94%
 • unnamed
  unnamed
  Lakiran Platypus
  Frozen Egg
  Stage: 1.23%
  Overall: 0.54%
 • PlatyeggOnIce
  PlatyeggOnIce
  Lakiran Platypus
  Frozen Egg
  Stage: 0.00%
  Overall: 0.00%
 • unnamed
  unnamed
  Lakiran Platypus
  Frozen Egg
  Stage: 0.00%
  Overall: 0.00%
 • unnamed
  unnamed
  Lakiran Platypus
  Frozen Egg
  Stage: 0.00%
  Overall: 0.00%
 • unnamed
  unnamed
  Lakiran Platypus
  Frozen Egg
  Stage: 0.00%
  Overall: 0.00%
 • unnamed
  unnamed
  Brontotherium
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Brontotherium
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Brontotherium
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Tropical Tarsier
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Tropical Tarsier
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Sarvain
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Sarvain
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Saevym
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Saevym
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Saevym
  Frozen Female Hatchling
  Stage: 1.34%
  Overall: 45.57%
 • unnamed
  unnamed
  Saevym
  Frozen Male Hatchling
  Stage: 0.17%
  Overall: 44.92%
 • unnamed
  unnamed
  Saevym
  Frozen Egg
  Stage: 0.00%
  Overall: 0.00%
 • unnamed
  unnamed
  Nimikoolah
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Nimikoolah
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Nimikoolah
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Saevym
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Saevym
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Saevym
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Saevym
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Saevym
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Saevym
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Saevym
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Saevym
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%