Viewing Firerubynat's Creatures

 • Image
  Name
  Species
  Info
  Progress
 • Shui Li
  Shui Li
  Koi Fish
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Shui Zi
  Shui Zi
  Koi Fish
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Koi Fish
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Koi Fish
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Koi Fish
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Koi Fish
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Koi Fish
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Koi Fish
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Koi Fish
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Koi Fish
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Koi Fish
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Koi Fish
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Koi Fish
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Koi Fish
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Koi Fish
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Koi Fish
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Koi Fish
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Koi Fish
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Koi Fish
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Shui Ri
  Shui Ri
  Koi Fish
  Frozen Female Hatchling
  Stage: 14.81%
  Overall: 47.58%
 • Shui Chi
  Shui Chi
  Koi Fish
  Frozen Male Hatchling
  Stage: 2.57%
  Overall: 40.05%
 • unnamed
  unnamed
  Koi Fish
  Frozen Egg
  Stage: 4.09%
  Overall: 1.57%
 • unnamed
  unnamed
  Ruby Koi
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Ruby Koi
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Ruby Koi
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Ruby Koi
  Frozen Female Hatchling
  Stage: 0.67%
  Overall: 48.05%
 • unnamed
  unnamed
  Amethyst Koi
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Amethyst Koi
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Dragon Koi
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Dragon Koi
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Dragon Koi
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Dragon Koi
  Frozen Male Hatchling
  Stage: 1.67%
  Overall: 46.37%
 • unnamed
  unnamed
  Dragon Koi
  Frozen Female Hatchling
  Stage: 0.80%
  Overall: 45.89%
 • unnamed
  unnamed
  Goldfish
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Donec Fish
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Charaen
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Charaen
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Kaetus
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Kaetus
  Frozen Female Hatchling
  Stage: 5.46%
  Overall: 54.62%
 • unnamed
  unnamed
  Kaetus
  Frozen Egg
  Stage: 0.00%
  Overall: 0.00%
 • unnamed
  unnamed
  Carithas Fish
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Carithas Fish
  Frozen Egg
  Stage: 0.00%
  Overall: 0.00%